Förvaltningsfastigheter

 

 

luthagen_1_2-768x480

Genova äger och förvaltar en växande portfölj av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på Storstorstockholm och Uppsala. Sedan starten 2006 har bolaget varit aktivt på fastighetsmarknaden med ett flertal framgångsrika fastighetsutvecklingsprojekt. Parallellt har den befintliga fastighetsportföljen utvecklats väl via investeringar samt genom nyuthyrningar vilket stärkt lönsamheten.

Under 2016 genomförde Genova fler förvärv på sina huvudmarknader i Storstockholm och Uppsala, men även på nya marknader som i Borås och Enköping.

Nära samarbete med hyresgästerna

Genom sin egen förvaltningsorganisation erbjuder Genova en trygg, kostnadseffektiv och välfungerande fastighetsförvaltning. Det innebär både hög servicegrad och ett nära samarbete med våra hyresgäster. Genom fortlöpande återkoppling från hyresgästerna ges möjlighet att direkt göra anpassningar som gynnar hyresgästerna. Målet är att fungera som en långsiktig partner till hyresgästerna och bidra till att utveckla lokaler och kringmiljö för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras verksamheter. Genova har idag ett väletablerat samarbete med ett flertal hyresgäster som haft verksamhet i bolagets fastigheter under lång tid.

Diversierat fastighetsbestånd

Genova har ett diversifierat bestånd av förvaltningsfastigheter som huvudsakligen består av kontors-, handels- och industrifastigheter i goda lägen. Fastigheterna är indelade i tre geografiska områden; Storstockholm, Uppsala och övriga landet. Av marknadsvärdet återfinns cirka 90 procent i Storstockholm och Uppsala

Genovas fastighetsbestånd präglas av stabila hyresgäster varav en hög andel utgörs av verksamheter inom den offentliga sektorn. Övriga större hyresgäster återfinns inom dagligvaruhandeln.

Förvärvsprocessen

Genova arbetar aktivt med att identifiera intressanta fastigheter att komplettera existerade portfölj med. Vi fokuserar i hög grad på att utvärdera fastigheter med utvecklingspotential vad gäller till exempel vakanser, eftersatt underhåll, ägarproblem eller finansieringssvårigheter. Genova har kontinuerligt kontakter med mäklare och konsulter avseende nya affärsmöjligheter och söker aktivt upp potentiella förvärvsfastigheter. Vi inriktar oss främst på fastighetsaffärer i storleksordningen 30 till 1 000 Mkr.

Stabila hyresgäster

Genovas fastighetsbestånd präglas av stabila hyresgäster, med en hög andel inom den offentliga sektorn samt inom dagligvaruhandel. Den genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten i Genovas fastighetsbestånd uppgår till cirka sex år och fördelas på ett hundratal hyresgäster.

Bland Genovas hyresgäster återfinns både privata företag och verksamheter inom offentlig sektor: kommunala omsorgsbolag, myndigheter, fackförbund, landsting, ledande företag inom försvarsindustrin, handelsföretag, väletablerade bilhallar samt en av Sveriges främsta grundskolor, Stiftelsen Uppsala Musikklasser. Den sistnämnde hör tillsammans med Coop och Scanreco till Genovas största hyresgäster.