Pressmeddelanden

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Finansiella rapporter

2019

(publ) delårsrapport januari-juni 2019
Delårsrapport januari-mars 2019
Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké januari-december 2018

2018

Delårsrapport januari-september 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
Delårsrapport januari-mars 2018
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké januari-december 2017

2017

Delårsrapport januari-september 2017
Delårsrapport januari-juni 2017
Delårsrapport januari-mars 2017
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké januari-december 2016

2016

Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké januari-december 2015

2015

Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Årsredovisning 2014

2014

Årsredovisning 2013

2013

Årsredovisning 2012

Finansiell kalender

2019-11-20
Avstämningsdag preferensaktie
2019-11-22
Delårsrapport jan-sept 2019
2019-11-25
Utdelningsdag preferensaktie

Ledning

Michael Moschewitz

Michael Moschewitz

VD

Edvard Schéele

Edvard Schéele

CFO

Henrik Sandström

Henrik Sandström

Fastighetschef

Linda Frisk

Linda Frisk

Chef Bostad

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Creative Director

Anna Molén

Anna Molén

Chef Stadsutveckling

Peter Lövgren

Peter Lövgren

Chef Affärsutveckling

Styrelse & revisorer

Mikael Borg

Mikael Borg

Styrelseordförande

Micael Bile

Micael Bile

Grundare och styrelseledamot

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Styrelseledamot och delägare

Jan Björk

Jan Björk

Styrelseledamot

Knut Ramel

Knut Ramel

Styrelseledamot

Erika Olsén

Erika Olsén

Styrelseledamot

Maria Rankka

Maria Rankka

Styrelseledamot

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Auktoriserad Revisor

Aktien

Genova Property Group AB (publ) preferensaktie är sedan den 15 december 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är  GPG PREF.

Bolagets Certified Adviser: Avanza Bank Box 1399, 111 93 Stockholm Telefon: 08-562 250 00 www.avanza.se

Bolagsbeskrivning med anledning av ansökan om Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Informationsmemorandum upprättat med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Anmälningssedel för teckning av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ)

Största ägare

 StamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile*40 000 000140 00074,3379,39
Andreas Eneskjöld*10 000 00039 72918,5919,85
Avanza Pension0457 7350,850,09
JRS Asset Management0320 4580,590,06
RBC Investor Service Bank SA0297 5090,550,06
Catella Fondförvaltning0210 0000,390,04
Nordnet Pensionsförsäkring AB0155 5370,290,03
Peter Lindell0100 0000,190,02
AB Stena Metall Finans080 0000,150,02
Erntröm Finans075 0000,140,01
Jessica Rahi070 0000,140,01
Danica Pension066 4400,120,01
EOJ 1933 AB060 0000,110,01
Övriga01 927 5923,560,40
Totalt50 000 0004 000 000100100
Per 2019-06-30 * Via bolag

Obligation

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var den 5 maj 2017.

Den 11 september 2018 offentliggjorde Genova Property Group en utökning av lånet genom att emittera företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom befintlig ram och med samma villkor. Första dag för handel var 24 september 2018.

Genova Property Group offentliggjorde den 23 september 2019 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 525 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 30 september 2023 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,25 procent. Notering har skett på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var 30 september 2019. Emissionslikviden kommer delvis att användas för att återköpa bolagets befintliga obligationer emitterade under 2017 och 2018. Totalt kommer bolaget att återköpa befintliga obligationer till ett nominellt värde om 341 miljoner kronor, till ett pris om 103% av nominellt belopp samt upplupen ränta.

Obligationsvillkor
Genova Property Group offentliggör obligationsprospekt 2017
Genova Property Group offentliggör obligationsprospekt 2018
Obligationsvillkor 2019

Bolagsinformation

Bolagspresentation Q2 2019
Genova Property Group Insiderpolicy
Bolagsordning Genova Property Group AB (publ)

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2018

Årsstämma

2019

Protokoll från extra bolagsstämma den 2 september 2019
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag enligt punkten 9 till extra bolagsstämma den 2 september 2019
Bilaga 1 till fullständiga beslutsförslag enligt punkten 9 till extra bolagsstämma den 2 september 2019
Kallelse till extra bolagsstämma
Information om föreslagna ledamöter
Fullmaktsformulär  
Protokoll från årsstämma 2019
Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 12
Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 20 maj 2019
Fullmaktsformulär
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

2018

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 21 maj 2018
Protokoll från årsstämma 2018
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Fullmaktsformulär
Kallelse till årstämma 2018

2017

Protokoll från årsstämma 2017
Styrelens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b
Fullmaktsformulär - Genova Property Group AB (publ)
Protokoll från extra bolagsstämma 2017

2016

Förslag under punkten 8 Styrelsens förslag till bemyndigande
Förslag under punkten 7 Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Protokoll från årstämma 2016
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Styrelsens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 2016
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)
Kallelse till Årsstämma 2017
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-12

Finansiell översikt

TKR2019 Q2 2018201720162015
Hyresintäkter81 382127 690108 46876 25755 667
Resultat från Nyproduktion20 90076 60062 00070 90076 100
Rörelseresultat203 349279 681146 056131 814145 393
Fastigheter och projekt3 104 8192 600 2411 827 1201 636 6861 377 158
Eget Kapital1 331 2131 134 9971 008 172927 157714 933
Räntebärande skulder till kreditinstitut1 591 9531 309 944945 262886 458822 802
Soliditet %3636394340
Belåningsgrad6062665052
Uthyrbar yta, kvm147 068136 015115 761109 49580 088
Bostadsbyggrätter5 2924 9845 2183 6351 976