Vår verksamhet

Genova Property Group – Genova – är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med långsiktighet, hållbarhet och engagemang som kompass. Verksamheten drivs inom två områden - långsiktig fastighetsförvaltning samt bostadsproduktion av attraktiva bostads- och hyresrätter.

I dag är Genova ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj där fokus ligger på den växande Stockholms- och Uppsalamarknaden. Genova har successivt och målmedvetet byggt upp ett stabilt och diversifierat bestånd av förvaltnings- och projektfastigheter i attraktiva lägen via strategiska förvärv. Med stabila kassaflöden från fastighetsportföljen finns en solid och trygg grund för finansiering av projektutveckling av bostäder, främst hyresrätter, och samhällsfastigheter såsom skolor, förskolor, äldre- och omsorgsboenden som vi bygger på egenutvecklad mark för egen långsiktig förvaltning.

Vi strävar efter att skapa och bidra till mer hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor vill bo, arbeta och vistas. Genova är en långsiktig fastighetsägare och vi ser en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet. Därför är vi aktiva i hela kedjan av fastighetsinvesteringar – från förvärv till förvaltning och projektutveckling. Våra fastigheter ska berika stadsrummet och vara hållbara såväl miljömässigt, estetiskt, socialt som ekonomiskt.

Idag förvaltar Genova fastigheter till ett totalt värde om cirka 3 100 Mkr och kompletterar löpande med nya fastigheter med utvecklingspotential. Fastighetsbeståndet präglas av stabila hyresgäster, inom såväl offentlig sektor som privat verksamhet, och en aktiv förvaltning.

Värderingar

Följande kärnvärden utgör grunden i alla Genovas verksamhetsområden:

Kvalitet – Kvalitén på arkitektur, design, funktion och professionalism är avgörande i alla våra projekt.

Lyhördhet – Genom att vara lyhörda för kundernas och marknadens behov skapar vi bästa förutsättningarna för att göra våra kunder nöjda.

Passion – Vår genuina passion för fastigheter, design och arkitektur skapar engagemang och nyfikenhet.

Hållbarhet – Alla våra fastigheter och bostadsprojekt ska inte bara vara estetisk tilltalande - de ska även vara ekologiskt och socialt hållbara.

Organisation

Genova har på kort tid gjort avtryck i den svenska fastighetsmarknaden. De senaste tio åren har vi på ett målmedvetet sätt arbetat med vår affärsmodell och vårt erbjudande för att på ett modernt, kvalitativt och pragmatiskt sätt kunna erbjuda våra kunder en bättre bostad och våra hyresgäster en tryggare förvaltning.

Vi arbetar i en liten organisation med ett välutvecklat samarbete, där vi känner varandra väl och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

För att uppnå de mål vi satt, är det viktigt med en tydlig och positiv företagskultur, där alla arbetar tillsammans för att gemensamt utveckla företaget och våra projekt. En arbetsprocess som varje medarbetare har en tydlig roll i. Som en del av vårt affärsstöd är du redan från dag ett en av våra viktigaste medarbetare. Vi ställer höga krav och levererar samtidigt mycket tillbaka. Vår företagskultur bygger på flera hörnstenar, men en av det viktigaste är ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som löper genom hela vår organisation.

Vision, affärsidé & mål

Genova är ett modernt fastighetsbolag med starkt dedikerade medarbetare med lång erfarenhet från fastighetsförvaltning, bostadsproduktion, projektledning, finansiering, marknadsföring, juridik samt transaktioner.

01

Vision

Genom att vara lyhörda och engagerade vill vi skapa långsiktig lönsamhet samt bidra till ökad arbetsglädje och bättre livskvalitet i ett mer hållbart samhälle.

02

Affärsidé

Att med långsiktighet, hållbarhet och engagemang som kompass - förvärva, förvalta och utveckla moderna och attraktiva kommersiella fastigheter och bostäder.

03

Mål

Genova ska på såväl kort som lång sikt sträva efter att upprätthålla stabila underliggande finanser med målet att utveckla och växa verksamheten. Fokus i respektive investering ska alltid kännetecknas av goda vinstmarginaler för att kunna generera en stark underliggande lönsamhet för koncernen över tid. Styrelsen i Genova har fastställt operationella samt finansiella mål för verksamheten.